Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİ SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDAKİ KRİTİK NOKTALAR

  27/5/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanunla SGK’ya olan prim ve diğer borçların gecikme zammı yerine enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte 18 aya varan taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

  7020 sayılı Kanunla getirilen ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

  1- Kapsama giren borçlar:

  İşverenlerin yapılandırma kapsamına 2017/Mart ve önceki dönemlerden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçları girmektedir.

  Diğer taraftan idari para cezası borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için idari para cezasına konu fiilin  31/3/2017 veya öncesinde işlenmiş olması ve cezanın 31/8/2017 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

  Bu bakımdan 31/3/2017 tarihinden önce idari para cezası kapsamına giren bir fiili olmasına rağmen idari para cezası kendilerine tebliğ edilmemiş işverenlerin bu cezaları en geç 31/8/2017 tarihine kadar tebliğ etmeleri icap etmektedir.

  Yasal verilme süresi 1/4/2017 tarihinden sonra sona eren prim belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilmesi halinde tahakkuk edecek idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmediğinden, 2017/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi 23/4/2017 tarihinde sona erdiğinden 2017/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemiş olmasından kaynaklanan idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

  Prim ve idari para cezası borçlarının dışında, işverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malûlük, adi malûllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları) da yapılandırIacaktır.

  2- 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar:

  7020 sayılı Kanundan önce, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenler, ilk taksit tutarını/peşin ödemeyi esas tutarı 31/5/2017 tarihine kadar ödememişler ise 6736 sayılı Kanun kapsamında ödeme kolaylığından yararlanma hakkını kaybetmiş olacakları gibi, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olsalar bile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan borçları 7020 sayılı yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

  Dolayısıyla 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulundukları halde 31/5/2017 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyen işverenlerin 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan 2016/Haziran ve önceki döneme ilişkin borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma planına dahil edilmeyecektir.Bu işverenlerin 7020 sayılı Kanun kapsamında yalnızca 2016/Temmuz ila 2017/Mart aylarına ilişkin borçları 7020 sayılı yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

  3-Başvuru süresi:

  Borçlarını yapılandırma kapsamında ödemek isteyen işverenlerin en geç 30/6/2017 tarihine kadar SGK’ya müracaat etmeleri gerekiyor.

  Müracaatlar elden ve posta kanalıyla yapılabileceği gibi e-Sigorta kanalıyla da yapılabilecektir. E-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular sgk.gov.tr adresinden; e-SGK / İŞVEREN /İşveren İşlemleri ve Yapılandırmalara Başvuru /Ödeme Planları / UYGULAMAYA GİRİŞ seçenekleri işaretlenerek yapılacaktır.

  4-Taksitlere uygulanacak taksitlendirme farkı:

  Başvuru sırasında, her bir borç türü için ayrı olmak üzere peşin ödeme veya 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

  Yapılandırma başvurusu sırasında taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği takdirde, borç aslına gecikme zammı yerine enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faiz ilave edildikten sonra bulunan toplam borca;

  - Altı eşit taksit için (1,045),

  - Dokuz eşit taksit için (1,083),

  - Oniki eşit taksit için (1,105),

   -Onsekiz eşit taksit için (1,15),

  Oranında taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

  Yapılandırma başvurusu sırasında peşin ödeme seçeneği tercih edildiği takdirde ise borç aslına gecikme zammı yerine enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin yarısı ilave edilecektir. Ayrıca peşin ödeme başvurusunda bulunan işverenlerden taksitlendirme farkı da alınmayacaktır.

  Dolayısıyla peşin ödeme seçeneği, taksitle ödeme seçeneğine göre büyük avantajlar sağladığından işverenlerin peşin ödeme seçeneğini tercih etmeleri menfaatlerine olacaktır.

  5-Yapılandırmanın ihlali:

  7020 sayılı Kanun uyarınca ilk iki taksitin süresi içinde ödenmemesi halinde yapılandırma imkanlarından yararlanma hakkı kaybedilecektir.

  Bu bakımdan, ilk taksitin ödeme süresinin 31/8/2017 tarihinde, ikinci taksitin ödeme süresinin ise 31/10/2017 tarihinde sonra erdiği göz önünde bulundurularak her iki taksitin de süresi içinde ve eksiksiz ödenmesine azami özen gösterilmelidir.

  Bunların dışında taksitle ödeme yolunu tercih eden işverenler,  bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresi içinde ödememeleri veya ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmeyen taksitleri son taksiti  izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 1,40 oranındaki geç ödeme zammı ile birlikte ödememeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

  Diğer taraftan, ikişer aylık dilimler halinde ödenmesi gereken taksitler yönünden ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olunmasına rağmen çok zor durumda olma durumu hariç olmak üzere 2017/Temmuz ayına ilişkin prim borçlarından başlanılarak taksit ödeme süresi içinde bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari ay priminin ödenmemesi halinde de yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı yitirilmiş olacaktır.

  6- Teşviklerden yararlanma:

  2017/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçların 7020 sayılı yasa uyarınca yeniden yapılandırılması ve 2017/Nisan ayı prim borcunun da bulunmaması halinde, uygulamada olan prim teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

  7- Hacizlerin kaldırılması:

  7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, menkul ve gayrimenkul mallara evvelce konulmuş olan hacizler;

  -Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise borcun tamamının ödenmesinin ardından,

  -Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise ilk taksit tutarının ödenmesinin ardından, başkaca bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla ödemeler nispetinde

  Kaldırılacaktır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 19-06-2017 tarihinden beri 4164 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 1.082    
     Bu Ay : 267.586    
     Bu Yıl : 267.586    
     Toplam : 15.681.756    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats