Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI

  Teşvik sistemimizde, eğitim yatırımları, “öncelikli yatırım konuları” arasında yer almaktadır. Bu sebeple eğitim konusunda alınan yatırım teşvik belgeleri, yatırım Türkiye’nin hangi ilinde yapılırsa yapılsın öncelikli yatırımlar kapsamında; 5 inci bölge desteklerinden yararlanabilmektedir. 6 ncı bölgede yapılan eğitim yatırımları ise 6 ncı bölge desteklerinden faydalanır.

  15.06.2012 Tarih ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Vergi İndirimi” başlıklı 15 inci maddesine göre:

  “(1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

   

  Bölgeler

  Yatırıma katkı oranı (%)

  Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

  1

  15

  50

  2

  20

  55

  3

  25

  60

  4

  30

  70

  5

  40

  80

  6

  50

  90

   

  Örneğin Teşvikten yararlanılabilmesi için Ankara’da yapılacak okul yatırımında, asgari 4 milyon TL tutarında yatırım yapılması zorunludur. Özel sektör tarafından okul yatırımı olarak tanımlanan kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları yapılması halinde teşviklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

  İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yer alan yatırıma katkı tutarı ile yatırıma katkı oranları KVK’nın 32/A maddesinin 2 numaralı fıkrasında aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Yatırıma katkı tutarı; indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade etmektedir.

  Yatırıma katkı oranı; yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırım tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oranı ifade etmektedir.

  Söz konusu toplam yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle Devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi tutarını ifade etmektedir.

  KVK’nın 32/A maddesinin 2 numaralı fıkrasında tanımlanan yatırıma katkı tutarı ile yatırıma katkı oranları veri olmak üzere yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle Devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi tutarını ifade eden toplam yatırıma katkı tutarının neyi ifade ettiği aşağıdaki örnek yardımı ile daha kolay anlaşılacaktır.

  Örnek olarak, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının toplam tutarının 10.000.000 TL ve yatırıma katkı oranı % 40 olduğu varsayıldığında, toplam yatırıma katkı tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  Toplam yatırıma katkı tutarı = Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı

   = 10.000.000 TL x %40

   = 4.000.000 TL

  Bu örnekte yapılan hesaplamadan da anlaşılacağı üzere işveren kazancı üzerinden ödemesi gereken vergiden 4.000.000.-TL daha az vergi ödeyerek yatırım maliyetini de azaltmış olacaktır.

  Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlarla ilgili olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren başlanılır.

  Yatırımın işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren yatırımdan elde edilen kazanca,

  • teşvik belgesinde yer alan ve vergi indirimi içeren yatırım tutarını aşmamak üzere,
  • gerçekleştirilen yatırım harcaması dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.

   

  Eğitim Sektöründe Yatırım Teşvik Belgesinin Sağladığı Diğer Teşvikler:

  Yatırımların teşvik belgesine bağlanması, mükelleflere çok sayıda teşvikten yararlanma imkanı sağlamaktadır. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması bu teşviklerden sadece bir tanesidir. Aşağıda, eğitim sektörü (5 inci bölge) esas alınarak, teşvik belgesinin sağladığı diğer imkanlar kısaca özetlenecektir.

  KDV İstisnası : (Yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat alımlarında)

  Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli  teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir.

  Gümrük Vergisi Muafiyeti : (Yurt dışı makine alımlarında)

  Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, gümrük vergisinden muaftır. Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

  Sigorta Prim İşv. Muafiyeti : (Gerçekleşen yatırımın %35’i ile sınırlı olarak toplam 7 yıl)

  Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla, komple yeni yatırımlarda  teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

  Faiz Desteği : (Türk Lirası krediler için 5 puan, döviz cinsinden krediler için 2 puan)

  Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

  Emlak Vergisi Muafiyeti : (İşletme döneminden itibaren 5 yıl)

  Emlak Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin “g” bendinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacağı belirtilmiştir.

  Belediye İmar Bina İnşaat Harçları : (Tesislerin imar bina inşaat harçları muafiyeti)

  Belediye Gelirleri Kanunun istisnalar başlıklı Ek 2 nci maddesinin d bendinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar bina inşaat harcından müstesna olacağı belirtilmiştir.

  Damga Vergisi : (Yüklenici ve tedarikçilerle yapılan sözleşmelerden damga vergisi ödenmez)

  Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı tablonun 43 üncü fıkrasında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

  GÜLBENK DANIŞMANLIK - YMM Alper ASLIHAK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 01-10-2022 tarihinden beri 2197 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 9    
     Bugün : 10.542    
     Bu Ay : 188.790    
     Bu Yıl : 2.124.477    
     Toplam : 36.942.538    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats