Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  4857 sayılı İş Kanunu 15. Maddesi; “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” Hükmünü içermektedir.

  İş sözleşmesinde taraflar isterse deneme süresi kararlaştırabilirler. Bu süre bireysel iş sözleşmelerinde en fazla 2 ay olabilmektedir.

  Deneme süresi içinde fesih halinde, tarafların bildirim  sürelerine uyulması gerekmediği gibi tazminat ödenmesi de gerekmeden iş akdi feshedilebilir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi öngörülmüş ise bu süre içinde taraflarca iş akdi feshedilebilir.  Usulüne uygun olarak konulmuş bir deneme süresi içinde iş akdi feshedilirse kalan sürenin talebi mümkün değildir.

  Deneme süresi hem belirsiz süreli hem de belirli süreli iş sözleşmelerinde kararlaştırılabilir.  Kanunda sözleşme türü konusunda bir ayrım yapılmamıştır. Yargıtay da pek çok kararında “Belirli süreli iş sözleşmelerinde, 4857 sayılı Yasanın 15. maddesinde değinilen sürenin aşılmaması koşuluyla deneme süresi konulabilir.”  Şeklinde bunu ifade etmiştir. ( Örneğin, Yargıtay 9. H.D. 2012/ 23674 E. 26556 K , 9. H.D. 07.03.2011 tarih, 2011/06510 E, 14.03.2013 tarih, 2010/51009 E. 2013/08916 K.)

  İşçi, iş sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonraki bir tarihte işe başlamışsa, deneme süresinin başlangıcı sözleşmenin yapıldığı tarih değil, işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarih olmalıdır. Hastalık, grev gibi iş sözleşmesini askıya alan nedenler  deneme süresinin işlemesine engel olmaz.

  Deneme süresi aynı işçi ile aynı işveren arasında kural olarak bir kez kararlaştırılabilir. Daha önce aynı işyerinde çalışmış ve aynı işi yapmış bir işçinin, tekrar işe alınması halinde deneme süreli iş sözleşmesi yapılması, iyi niyete aykırı olacağından bu deneme süresi geçerli sayılmamalıdır. Deneme süresi yapılırken MK 2. maddesindeki dürüstlük kuralı geçerli olduğundan, iş kanununda açıkça belirtilmemiş olsa da müessesenin yararlılığından hareketle, işçi daha önce o işyerinde çalışmışsa, yeniden deneme süresi kararlaştırılması objektif iyi niyet kurallarına aykırı olacaktır. Nitekim Yargıtay 9. H.D. 19.04.2012 tarih, 3997 E. 13803K sayılı ilamında, “aynı işverene ait işyerinde çalışırken veya daha önce çalıştığı işyerine ikinci kez işe girişinde öngörülen deneme kaydı geçersizdir.” Şeklinde karar vermiştir.

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 9. Maddesi 4. Fıkrası’nda  “Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;  Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu, hükümlerine tabidir.” Hükmünü içermektedir. 

  Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 43. Maddesinde4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası, çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir” hükmüne yer verilmiştir.

  Yönetmelik ekinde yer alan sözleşme örneği 4. Maddesinde “Kurucu veya kurucu temsilcisi veya görev alan eğitim personeli sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre feshedilir.“ hükmüne yer verilmiştir.

  Özel öğretim kurumları mevzuatında deneme süreli sözleşme yapılamayacağına dair bir hüküm yer almamaktadır. Aksine ilgili kanun ve yönetmelikte 4857 sayılı İş Kanunu’na atıf yapılmış olup, örnek sözleşmede de fesihlerin 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.

  Bu açıklamalardan yola çıkarak,  özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personeli ile deneme süreli iş sözleşmesi yapılabileceği, ancak müşavirliğimizce aynı personelle sözleşme yenilenmesi halinde yeniden deneme süresi öngörülemeyeceği kanaatine varılmıştır.

  Av. Esma GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-01-2016 tarihinden beri 4516 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  19 Haziran 2018, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.71514.72364.71184.7307
  EUR5.46675.47655.46295.4848
  GBP6.23466.26716.23026.2765

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 17    
     Bugün : 291    
     Bu Ay : 214.472    
     Bu Yıl : 2.332.971    
     Toplam : 12.739.731    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats