Yazı fontu: Boyutu:
 

2017-01-06

2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları


CEZA MADDESİ

İLGİLİ OLAN MADDE

AÇIKLAMA

CEZA MİKTARI

         TL

Md. 98

md.3

 

 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirme

(asıl işveren ve alt işverenler)

Cezanın kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay

Her işçi için   179

 

Ayrı ayrı   18.377

 

 

 

Aynı miktar

Md. 99*

md.5

 

 

 

Eşit davranma ilkesine aykırılık

 

 

Bu durumdaki her işçi için;

                                               155

Md.99 *

md.7

 

geçici iş ilişkisi kurallarına aykırılık,

Bu durumdaki her işçi için;

       

259

Md.99*

Md. 8

Yazılı sözleşme bulunmayan hallerde, çalışma koşullarına ilişkin yazıyı vermemek

Bu durumdaki her işçi için;

 

155

Md.99*

Md 14

çağrı üzerine çalışma kurallarına aykırılık

Bu durumdaki her işçi için;

 

                          155

Md.99*

md.28

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek veya gerçeğe aykırı bilgiler yazmak

Bu durumdaki her işçi için;

155

Md. 100

md.29

Toplu işçi çıkarma hükümlerine aykırılık

İşten çıkarılan her işçi için

606

Md. 101

md.30

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymamak

(özel sektör sadece %3 engelli çalıştırmakla yükümlüdür)

Her ay için

2.295

 

 

Md. 102

md.32

 

 

 

md.39

 

İşçinin kanundan, iş sözleşmesinden, toplu iş sözleşmesinden doğan ücretini kasten ödememek veya zamanında ödememek,

Komisyonca belirlenen asgari ücretin altında ücret ödemek, zorunlu olduğu halde ödemeleri banka aracılığıyla yapmamak

Her işçi ve her ay için

167

Md. 102

md.37

md.38

md.52

Ücret hesap pusulası düzenlememek

Kanuna aykırı ücret kesme cezası

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde yüzdelerin belgelenmemesi

 

606

Md. 102

md. 41

Fazla çalışma ücreti ödenmemesi

295

Md. 103

md. 56-57

md.59-60

Yıllık ücretli izne ilişkin kanuna aykırı uygulamalar,sözleşmenin sona ermesinde izin ücretini ödememek

295

Md. 104

md.63

md.68

md.69

md.71

md.72

md.73

md.74

md.75

md.76

Çalışma sürelerine aykırılık

Ara dinlenme kuralına aykırılık

Gece çalışma kurallarına aykırılık

Çalıştırma yaşı ve yasaklara uymamak

Yer ve su altında çalıştırma yasakları

Çocuk ve gençleri gece çalıştırmak

Doğum izinlerine aykırılık

İşçi özlük dosyası düzenlememek

Çalışma süreleri yönetmeliklerine aykırı

 

 

 

 

1.619

Md. 104

md.64-65

Telafi çalışması, kısa çalışma, kısa çalışma ödeneği hükümlerine aykırılık

295

md. 105

 

İş güvenliğini düzenleyen hükümler 6331 Sayılı Yasa ile düzenlenmiş ve İş Kanunu’nda bulunanlar yürürlükten kaldırılmıştır

 

Md.106

md.90

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

18.377

Md. 107

md.92/2

 

md.96

Teftiş ve denetlemede bilgi ve belgeleri vermemek, çağrıldığında gitmemek vs.

Teftiş sırasında işçilere telkinde bulunma, baskı yapma vs.

 

14.702

- * İş Kanunu 99. Maddesi’nde, 06.05.2016 tarihli RG’de yayımlanan, 6715 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

- 2016 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

-5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca, yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan tutarlarda, 1 TL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985