Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

VUK Uygulanan Had ve Miktarlar


VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 490 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında

 

 Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.200

 

 

 

3- İlanın;

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazlagazetede yapılması

2.200-220.000

  

 

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

220.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

 

 

 

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

27,00

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

100.000,00

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

190.000,00

 

  - Satış tutarı

260.000,00

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000,00

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000,00

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1000,00

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,70

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1000,00

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde

12,00

 

  - Diğer vergilerde

24,00

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

148,00

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

90,00

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

45,00

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

21,00

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

12,00

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,70

 

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

 

1- Sermaye şirketleri

80,00

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45,00

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

21,00

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

12,00

 

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

3.20

 

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında

 

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

240,00

 

 

120.000,00

 

 

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

240,00

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

12.000,00

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000,00

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240,00

 

 

 

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.700,00

 

 

 

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara

290,00

 

 

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900,00

 

 

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

180.000,00

 

 

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200,00

 

 

 

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900,00

 

 

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,00

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600,00

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800,00

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400,00

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000,00

 

MADDE 370

 İzaha Davet

 

 

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyka yanıltıcı belge tutarı

57.000

 

         

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985