Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Değer Artış Kazançları İstisnası


 

0193
GVK.

ÜÇÜNCÜ KISIM
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ

YEDİNCİ BÖLÜM
(4369 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle değiştirilen bölüm başlığı)
DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR

Mükerrer Madde 0080: Değer artışı kazançları

          (07.01.2003 tarih ve 4783 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yeniden düzenlenen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

  1. (31.12.2004 tarih ve 25687 (3) mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren şekli.) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
  2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde  elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

 

        (31.12.2004 tarih ve 25687 (3) mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren şekli.) Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası (2007: 6.400 YTL - 2008: 6.800 YTL - 2009: 7.600 TL - 2010: 7.700 TL - 2011: 8.000 TL - 2012:8.800 TL- 2013: 9400 TL- 2014: 9.700- 2015: 10.600 TL- 2016: 11.000 TL,2017: 11.000 TL, 2018: 12.000 TL) gelir vergisinden müstesnadır

Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.


 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985