Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK ŞİFRESİ NASIL ALINIR, YETKİLİ KULLANICI NASIL DEĞİŞTİRİLİR, ŞİFRE UNUTULMUŞ İSE NASIL ÖĞRENİLİR?

  Hizmet akdine istinaden sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalılarının işe giriş ve çıkışlarını, aylık prim ve hizmetlerini ve istirahatli oldukları süreler içinde çalışmadıklarına dair bildirimlerini SGK’dan alacakları e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile elektronik ortamda yapabilmektedirler.

  Ancak e-SGK şifresinin nasıl alınacağı, adına şifre alınmış kişinin değişmesi durumunda yeni kişi adına şifrenin nasıl alınabileceği veya adına SGK şifresi oluşturulmuş kişinin şifreyi unutmuş ise nasıl öğrenebileceği tereddüt konusu olabilmektedir.

  İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak işverenler SGK şifresini nasıl alırlar?

  İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak olan işverenlerin, öncelikle en geç sigortalı çalıştırmaya başlayacakları tarih itibariyle düzenleyecekleri işyeri bildirgesini e-SGK üzerinden “İşveren” ve “İşyeri Bildirgesi” sekmelerini işaretleyerek ulaşacakları ekran üzerinden SGK’ya göndermeleri gerekiyor.

  İşyeri bildirgesinin düzenlenerek SGK’ya gönderilmesi aşamasında SGK şifresi verilecek kişiye ilişkin bilgiler de aynı program üzerinden SGK’ya bildirilmiş olacaktır.

  İşyeri bildirgesi düzenlenirken, “e-Bildirge kullanıcı” başlıklı ekranda SGK şifresi alınacak kişinin TC kimlik numarası ile e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin girişi yapıldıktan sonra, bir sonraki ekranda yer alan “Kaydet” butonuna basıldığında hem işyeri bildirgesi, hem de şifre talep edilen kişiye ilişkin bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacaktır.

  Daha sonra işyeri bildirgesi ekinde verilmesi gereken belgeler de SGK müdürlüğüne verilerek işyeri tescil işlemi yapıldıktan sonra, işyeri;

  -Gerçek kişiye ait ise yalnızca işverenin,

  -Tüzel kişiye ait ise işyeri bildirgesi düzenlenirken beyan edilen tüm yönetici ve ortakların,

  -Adi ortaklığa ait ise, işyeri bildirgesi düzenlenirken beyan edilen adi ortaklığı oluşturan tüm ortakların,

  -Apartman yöneticiliğine ait ise yalnızca apartman yöneticisinin,

  e-Devlet ekranlarında “e-Sigorta sözleşmesi” gösterilmekte, ardından sözleşmenin ilgili kişi/kişilerce onaylanıp kabul edilmesini müteakip, e-Bildirge kullanıcısı olarak beyan edilen kişinin e-Devlet ekranında e-Sigorta sözleşmesi kendisine gösterilmektedir. e-Sigorta sözleşmesinin yetkilendirilmiş kişi tarafından da kabul edilip onaylanması halinde e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresine yetkilendirilmiş kişi tarafından e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecektir.

  e-Sigorta şifresi, işverenin kendisi veya yöneticileri adına da alınabileceğinden, şifre talep edilen kişinin işveren veya yönetici ile aynı kişi olması durumunda, bu kişilerin yetkilendirilmiş kişi olarak e-Sigorta sözleşmelerini onaylamaları yeterli olacaktır. Ancak birden fazla yönetici veya ortağı olan işyerlerinde şifre talep edilen kişi ortak veya yöneticilerden biri olsa bile her halükârda diğer yönetici ve ortakların e-Sigorta sözleşmesini kabul edip onaylamaları gerekecektir.

  Tüzel kişilere ait işyerleri ile adi ortaklığı olan işyerlerinin ortaklarından bir veya birkaçının tüzel kişilik olması halinde, e-Devlet üzerinden onaylama yapılamadığından, bu durumda e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve şifresi başvuru formu, e-Sigorta sözleşmesi ve şifre verilecek kişiye ilişkin noter onaylı vekaletname ile birlikte ilgili SGK müdürlüğüne bizzat veya posta kanalıyla başvurulması icap etmektedir.

  SGK şifresi alınmış kişinin değişmesi halinde yeni kişi adına şifre nasıl alınır?

  Yetki alınmış kullanıcının ayrılması, vefatı veya benzer durumlar nedeniyle yeni bir kullanıcı için şifre alınmasına ihtiyaç duyulması halinde,  yeni bir kullanıcı adına internet üzerinden şifre başvurusu yapılamadığından, ilgili SGK müdürlüğüne evvelce yetki verilmiş kişinin şifresinin iptal edilmesi hususunda bir dilekçe, e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve şifresi başvuru formu, e-Sigorta sözleşmesi ve şifre verilecek yeni kişiye ilişkin noter onaylı vekaletname ile birlikte başvurulması gerekecektir.

  Başvurular ilgili SGK müdürlüğüne bizzat yapılabileceği gibi posta kanalıyla da yapılabilmektedir.

  Şifre unutulmuş ise nasıl öğrenilir?

  SGK şifresi verilmiş olan kişilerin şifrelerini unutmuş olmaları halinde, e-Devlet uygulamaları içinde yer alan “e-SGK Şifre” seçeneği vasıtasıyla şifrelerini öğrenmeleri mümkün bulunmaktadır.

  Ancak bu ekranda gösterilen şifre SGK tarafından üretilmiş ilk şifre olduğundan, bu şifrenin yetkili kullanıcı tarafından sonradan değiştirilmiş olması halinde, değiştirilmiş şifreye e-Devlet üzerinden erişmek mümkün olamayacaktır.

  Bu durumda, unutulan şifrenin öğrenilebilmesi için ilgili SGK müdürlüğüne işveren tarafından imzalanmış bir dilekçe ile birlikte yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından müracaat edilmesi gerekecektir.

  Şifreler nasıl değiştirilir?

  e-Sigorta şifresine sahip olan kişiler SGK şifrelerini e-Bildirge programlarında yer alan Kullanıcı İşlemleri sekmesinden “Şifre Güncelleme” ekranı vasıtasıyla değiştirebilmektedirler.

  İşyerinin devri, nakli veya intikali halinde yeni şifre nasıl alınır?

  İşyerlerinin devri, nevi ’sinin değişmesi veya gerçek kişi işverenin ölümü halinde varislerine intikali durumlarında düzenlenecek olan işyeri bildirgeleri SGK’ya internet ortamında gönderilmekte, başka bir adrese nakli halinde ise kağıt ortamında verilmektedir.

  Ancak, işyerinin devri veya intikali halinde işyeri bildirgesi internet ortamında SGK’ya gönderilse bile şifre başvuruları internet üzerinden yapılamadığından, şifre başvuruları için ilgili SGK müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekecektir.

  Bu nedenle işyerinin devri veya intikali ya da başka bir ile yahut aynı il içinde farklıbir Ana SGM’ye bağlı bir adrese nakli halinde, e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve şifresi başvuru formu ile e-Sigorta sözleşmesi ve şifre verilecek kişiye ilişkin noter onaylı vekaletname ile birlikte ilgili SGK müdürlüğüne başvurulması icap etmektedir.

  İşyerlerinin nevi ‘sinin değişmesi veya aynı il sınırları aynı Ana SGM’ye bağlı bir adrese nakli halinde ise işlemler eski şifre ile yürütüldüğünden yeni e-Sigorta şifresine alınmasına gerek bulunmamaktadır.

  Aracıların şifre başvuruları internet üzerinden yapılabilir mi?

  Aracılar (taşeronlar) tarafından düzenlenen işyeri bildirgeleri internet üzerinden gönderilmekte, ancak aracıların şifre başvuruları internet üzerinden yapılamamaktadır.

  Bu nedenle aracıların e-Sigorta şifreleri için e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve şifresi başvuru formu, e-Sigorta sözleşmesi ve şifre verilecek kişiye ilişkin noter onaylı vekaletname ile birlikte ilgili SGK müdürlüğüne başvurulması gerekecektir.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-11-2019 tarihinden beri 3477 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 46    
     Bugün : 10.287    
     Bu Ay : 22.701    
     Bu Yıl : 2.020.926    
     Toplam : 22.253.326    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats