Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK CEZALARI İNDİRİMLİ OLARAK NASIL ÖDENİR?

  Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan idari para cezaları için 5510/102. maddede;

  1-Peşin ödeme indirimi

  2-Pişmanlık indirimi

  olmak üzere iki ayrı indirim yer almaktadır. Peşin ödeme indiriminden SGK tarafından salınan idari para cezalarının tamamından dolayı yararlanılması mümkün olmasına rağmen, pişmanlık indiriminden dolayı sadece 5510/102. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiillerden dolayı yararlanılabilmektedir.

  Peşin ödeme indiriminden yararlanma şartları

  5510/102. maddenin dördüncü fıkrasında, “İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.” Hükmü yer almaktadır.

  Kanunda yer alan bu hükme istinaden SGK tarafından tebliğ edilen idari para cezalarının SGK’ya itiraz edilmeden ve yargı yoluna da başvurulmadan tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödenmesi halinde tebliğ edilen cezanın 3/4’ü tahsil edilmektedir.

  Örneğin SGK tarafından yapılan denetimlerde, 13/2/2019 tarihinde işe girdiği halde işe giriş bildirgesi ve 2019/Şubat ve Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri verilmemiş bir sigortalının tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili işverene;

  İşe giriş bildirgesinden dolayı 2.558,40 X 2 = 5.116,80 TL,

  2019/Şubat ve Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 2.558,40 X 2 X 2 ay = 10.233,60 TL,

  2019/Şubat ve Mart ayı kayıt ve belgelerinin geçersizliği nedeniyle 2.558,40 X 0,5 X 2 ay = 2.558,40 TL,

  Olmak üzere toplam 5.1168,80 + 10.233,60 + 2.558,40 = 17.908,80 TL idari para cezası uygulandığı düşünüldüğünde, bu tutarın yalnızca 17.908,80 X 4 / 3  = 13.431,60 TL tutarındaki kısmı ödenecektir.

  Pişmanlık indirimi kapsamına giren fiiller ve yararlanma şartları

  5510/102. maddenin ikinci fıkrasında, “Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.

  Kanunda yer alan bu hükme göre, özel sektör işverenleri pişmanlık indiriminden, yalnızca 5510/102. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen;

  1) Sigortalı işe giriş bildirgelerini,

  2) Sigortalı işten ayrılış bildirgelerini,

  3) İşyeri bildirgelerini,

  yasal verilme süresi geçirildikten sonra en geç 30 gün içinde kendiliğinden verip, tebliğ edilen idari para cezalarını da 15 gün içinde ödemeleri kaydıyla yararlanabilmektedirler.

  Diğer taraftan, pişmanlık indirimi kapsamına giren fiillere ilişkin idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde hem pişmanlık indiriminden hem de erken ödeme indiriminden yararlanılmaktadır.

  5510/102. maddenin birinci fıkrasının (g), (h) ve (j) bentlerinde belirtilen öngörülen cezalar ise kamu idareleri, bankalar ve ticaret sicil memurlukları aleyhine uygulandığından, bu bentlerde yer alan cezalara ilişkin pişmanlık indiriminden ilgisine göre kamu idareleri, bankalar ve ticaret sicil memurlukları yararlanabilmektedirler.

  İdari para cezaları indirimsiz tutarlar üzerinden tebliğ edilir, indirim ödeme aşamasında gerçekleşir.

  Gerek peşin ödeme indiriminden gerekse pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödenmesi gerektiğinden, cezalar indirimsiz olarak tebliğ edilmekte, 15 günlük süre içinde ödenecek olması halinde indirimli tutarlar banka ekranlarına yansıtılmaktadır.

  Örneğin, 17/10/2019 tarihinde işe alınan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin en geç 16/10/2019 tarihine kadar SGK’ya verilmesi gerekirken, yasal verilme süresi geçirildikten sonra 30 gün içinde (15/11/2019 tarihine kadar) işveren tarafından kendiliğinden verildiği düşünüldüğünde, idari para cezası indirimsiz olarak 2.558,40 TL üzerinden işverene tebliğ edilmektedir.

  Bahse konu cezanın, 2.558,40 TL olarak 10/12/2019 tarihinde işverene tebliğ edildiği düşünüldüğünde, idari para cezasının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (25/12/2019 tarihine kadar) ödenecek olması halinde, pişmanlık indirimlerinden yararlanma şartları sağlanmış olduğundan,

  2.558,40 / 4 X 1 = 639,60 TL erken ödeme indirimi sonrasında kalan tutar,

  639,60 / 4 X 3 = 479,70 peşin ödeme indirimi sonrasında kalan tutar olmak üzere,

  banka ekranlarına, 479,00 TL (idari para cezalarının küsuratları tahsil edilmediğinden 0,70 TL atılmıştır) yansıtılmaktadır.

  İdari para cezalarına itiraz

  Tebliğ edilen idari para cezaları ödenmeden cezaya itiraz edilmesi ve itirazın reddi halinde indirimlerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Buna karşın, idari para cezaları indirimli olarak ödendikten sonra SGK’ya itirazda bulunması ve itirazın red edilmiş olması, hatta itirazın reddi üzerine 30 günlük süre içinde mahkemeye başvurulmuş olması durumlarında indirimler geri alınmamaktadır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-12-2019 tarihinden beri 2712 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 52    
     Bugün : 9.894    
     Bu Ay : 22.308    
     Bu Yıl : 2.020.533    
     Toplam : 22.252.933    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats