Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ AİLE, ÇOCUK, DOĞUM, ÖLÜM,EK DERS, EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI TUTARLARI

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme imzalanarak 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Toplu sözleşmenin 5.maddesi uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  04.07.2019 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02-205248 sayılı  Genelgesi ile duyurulmuştur.

  Genelgeye göre 01.07.2019 – 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459) olarak uygulanacaktır.

  (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/07/2019-Yılı-Temmuz-Ayına-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-İlişkin-Genelge.pdf linkinden ilgili  genelgeye ulaşabilirsiniz.)

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminat ve yeni katsayıya göre hesaplan ek ders tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  TEMMUZ- ARALIK 2019

   

  6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

  0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

   

  EŞ İÇİN

  1.ÇOCUK

  2.ÇOCUK

  3.ÇOCUK

  4.ÇOCUK

  1.ÇOCUK

  2.ÇOCUK

  3.ÇOCUK

  4.ÇOCUK

  GÖSTERGE

  2134

  250

  500

  750

  1000

  500

  1000

  1500

  2000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  0,138459

  ÖDENECEK TUTAR

  295,47

  34,61

  69,23

  103,84

  138,46

  69,23

  138,46

  207,69

  276,92

   

   2-DOĞUM YARDIMI

  Doğum Yardımı için daha önce 657 Sayılı Kanunun 207.Maddesi gereği ödeme yapılıyordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  Doğum Yardımlarında yeni uygulama ise 6637 sayılı Kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 Mayıs 2015 tarih, 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği’nde konuya ilişkin ödemelerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden tüm Türk Vatandaşlarına yapılacağı belirtilmiştir. Sosyal haklar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  207. Maddesinde yer  alan doğum yardımı uygulaması kaldırıldığı için özel okulların bu yardımı yapma zorunluluğu kalmamıştır.

  Bilgi için bakanlıkça ödenecek doğum yardımı  tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  Madde 0016:

  633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  "Doğum yardımı

  Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

  2019 yılı için yeni bir tutar belirlenmemiş olup, artırılmadığı sürece aynı tutarlar geçerlidir.

  3-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  “Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

  TEMMUZ-ARALIK  2019

   

   

  EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

  ÇALIŞAN İÇİN

  GÖSTERGE

  9500

  19000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,138459

  0,138459

  ÖDENECEK TUTAR

  1.315,36

  2.630,72

   

  4-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II. Bölüm 11. maddede belirlenen tutara göre,  2019 yılında brüt 1.180.-TL  öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

  (Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkındaki detaylı yazılarımıza,

    http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-verilmesi-vergi-sgk-uygulamalari-5807.html  ve http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ogretim-yilina-hazirlik-odeneginde-ilan-edilen-tutar-net-mi-brut-mu-odenmeli-ve-hangi-kesintilere-tabi-tutulmalidir-6509.html linkinden ulaşabilirsiniz.)

   

  5-EĞİTİM  ÖĞRETİM TAZMİNATI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

  2019 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşme, II Bölüm 14. Maddede, “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

  TEMMUZ- ARALIK 2019

   

   

   

  GÖSTERGE

  9500

  MAAŞ KATSAYISI

  0,138459

  HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

  1.315,36

  1-2 DERECE KATSAYISI

  120,56

  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.585,80

  3-4 DERECE KATSAYISI

  115,56

  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.520,03

  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

  105,56

  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  1.388,49

   

  6- EK DERSLER

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 176.Maddesi’nde,

  Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” hükmü,

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 26. Maddesi’nde

  “(4)  Okullarda görevli öğretmenler ile  uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir.  

  (6)  Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat…ders okutabilir.” Hükmü bulunmaktadır.

  Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gereği, aylık karşılığı 20 saat derse giren eğitim personeline, 20 saatin üzerinde girdiği her ders için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  04.07.2019 “Mali ve Sosyal Haklar” konulu,  27998389-010.06.02-205248 sayılı  Genelgesi ile aylık katsayı (0,138459) olaraktespit edilmiştir.

  Bu veriler ışığında 01/07/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ek ders tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

  Gündüz Ek Ders Ücreti

  140*0,138459= 19,38  TL Brüt

  Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra Ek Ders Ücreti:

  150*0,138459= 20,77  TL  Brüt

  Ek ders ücretlerinden,  sigorta primi işçi payı,  işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekmekte olup, herhangi bir istisna söz konusu değildir.

  Milli Eğitim Bakanlığı da, 4/1-a sigortalısı olarak, sözleşmeli çalıştırdığı öğretmenlerin ek ders ücretlerinden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği hususunu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sormuş; Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 10/02/2017 tarih, 89075644-202.99-E.764646 sayılı cevabında, sözleşmeli çalıştırılan öğretmenlerin ek ders ücretlerinden sigorta prim kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

  Saygılarımızla.

  Av. Esma GÜLBENK

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 08-07-2019 tarihinden beri 4543 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Haziran 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.75736.76956.75266.7796
  EUR7.66447.67827.65917.6897
  GBP8.53188.57628.52588.5891

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 35    
     Bugün : 2.091    
     Bu Ay : 57.324    
     Bu Yıl : 1.683.150    
     Toplam : 21.915.550    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats