Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İŞVERENLER DİKKAT! SİGORTALILARIN EKSİK GÜNLERİ SONRADAN BAŞINIZI AĞRITMASIN

  Bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılarla ilgili Ek-10 Eksik gün bildirim formları evvelce her ay SGK’ya verilmekte, bu belgeler SGK tarafından kontrol edilmekte, Ek-10 bildirim formlarının verilmemiş veya verilmiş olmakla birlikte eki belgelerin geçersiz olduğunun anlaşılması halinde eksik günlere ilişkin aylık bildirgeler işverenlerden istenilerek hem idari para cezası uygulanmakta, hem de eksik günlere ilişkin primler faiziyle birlikte geri alınmaktaydı.

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde çeşitli tarihlerde yapılan değişiklikler sonrasında, eksik gün bildirimde bulunma yükümlülüğü sadece 9 ve altında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine ve sadece aşağıda belirtilen eksik gün nedenleri ile sınırlı tutulmuştur.

   b) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

  d) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

  e)  Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

  g) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,

  ğ) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

  SGK’nın 13/4/2018 tarihli yazısı ile uygulama değişti.

  Sosyal Güvenlik Kurumu, 13/4/2018 tarihinde yayımladığı Genel Yazısında, “…Sosyal  Sigorta  İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar … eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olarak kabul edilecektir. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma verilmeyecektir. Söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin Kurumca  belirlenecek  usul  ve  esaslara  uygun  düzenlenmemiş  olması  halinde geçersiz sayılarak, Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

  Bu açıklamalar sonucunda, sigortalıların ücretsiz izinli olması, kısmi süreli çalışması, devamsızlık yapması, çalışma sürelerinin puantaj kayıtlarına göre tespit edilmesi veya iş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışmamış olması durumlarında dahi Ek-10 Eksik gün bildirim formlarının SGK’ya her ay verilmemesi sağlanmıştır.

  Belgelerin saklanma süresine ve Kurumca belirlenecek olan usul ve esaslara göre düzenlenmiş olması şartına dikkat!

  SGK tarafından yayımlanan Genel Yazıda sigortalıların eksik çalışmalarını kanıtlayan belgelerin SGK’ya verilmeyeceğine yer verilmiş olmakla birlikte;

  1-Söz konusu belgelerin 5510/86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle saklanacağına,

  2- Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesinin zorunlu olduğuna,

  3- İbraz edilen belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılacağına

  yer verilmiştir.

  Haliyle sigortalıların eksik çalıştığını kanıtlayan belgeler her ne kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken süre içinde SGK’ya verilmeyecek olsa da, ihbar veya şikayet halinde SGK tarafından istenilebileceği göz önüne alınarak mutlaka işverenlerince düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi gerekiyor.

  Belgeler ne kadar süreyle saklanacak?

  5510/86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sigortalıların eksik çalıştıklarını kanıtlayan belgelerin;

  -İşverenlerce; ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle,

  -Kamu idarelerince otuz yıl süreyle,

  -Tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince,

  saklanması ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz edilmesi gerekiyor.

  Eksik gün belgelerinin ne şekilde düzenleneceğine dair usul ve esaslar henüz belirlenmedi.

  SGK tarafından yapılan açıklamada bu belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre düzenlenmemiş olması halinde geçersiz kabul edileceği belirtilmiş olmasına rağmen bu belgelerin düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek usul ve esaslar henüz belirlenmemiştir.

  Bu nedenle, özellikle Yönetmeliğin 102/13. fıkrasının b, d, e, g, ğ alt bentlerinde yer alan eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerin hazırlanması sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

  1-Sigortalının ücretsiz izinli olması

  Sigortalının ücretsiz izinli olduğuna dair belgede işveren veya işveren vekilinin yanı sıra sigortalının da imzasının bulunması, ayrıca ücretsiz izinli olduğu süreye yer verilmesi gerekir.

  2- Sigortalının kısmi süreli çalışması

  Kısmi süreli iş sözleşmelerinin noterden tasdikli olması zorunlu olmamakla birlikte, noter tasdikli olan sözleşmeler her zaman düzenlenebilir nitelikte belge olmaktan çıktığından, sözleşmelerin noter tasdikli olması önerilmektedir.

  Diğer taraftan sözleşmelerde, işveren veya işveren vekilinin yanı sıra sigortalının imzasının bulunmasına, sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olduğuna, günlük, haftalık veya aylık çalışma süresine ve ödenecek ücrete yer verilmesi gerekir.

  Kısmi süreli iş sözleşmelerine istinaden çalıştırılan sigortalıların ay içindeki prim gün sayısı hesaplanırken, ay içindeki çalıştığı saatinin toplanarak İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 7,5’e bölünmesi, Deniz İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işyerinde 8’e bölünmesi, ayrıca bu şekilde yapılacak işlem sonrasında hesaplanan sayının kesirli olması halinde, kesirlerin tama sayıya iblağ edilmesi ve hesaplama sonrasındaki prim gün sayısının 20 günü aşması halinde 30 gün üzerinden SGK’ya bildirimde bulunulması gerektiği göz önünde bulundurulmadır.

  3-Sigortalının devamsızlık yapması

  Sigortalının mesaiye gelmemesi, başka bir anlatımla devamsızlık yapması halinde işveren veya işveren vekili ile birlikte tanıklar tarafından imza altına alınmış devamsızlık tutanağı düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, devamsızlık tutanağının sigortalının işe gelmediği her gün için ayrı ayrı düzenlenmesi esastır.

  4-Çalışma sürelerinin puantaj kayıtlarına göre tespit edilmesi

  Puantaj cetvellerinde sigortalının imzasının bulunması, ayrıca puantaj cetvelinde sigortalıların günde kaç saatlik çalışmasının bulunduğu üzerinde durulmaksızın sigortalının imzası bulunduğu her günün bir tam gün olarak kabul edilmesi, bu şekilde haftanın altı gününde çalışması bulunan sigortalıların yedinci günde de hafta tatiline hak kazandıklarının kabul edilmesi gerekir.

  5-İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışmamış olması

  Sigortalının devamsızlık yapması durumunda olduğu gibi iş sözleşmesinin fesh edildiği tarihte çalışmamış olması durumunda da, sigortalının çalışmadığına dair tutanağın işveren veya işveren vekili ile birlikte tanıklar tarafından imza altına alınması gerekir.

  Gülbenk Danışmanlık

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 25-12-2019 tarihinden beri 3155 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 20    
     Bugün : 10.728    
     Bu Ay : 23.142    
     Bu Yıl : 2.021.367    
     Toplam : 22.253.767    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats