Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • DAİRE SAHİPLERİ DİKKAT! SİGORTASIZ KAPICI BAŞINIZI ÇOK FENA AĞRITABİLİR

  Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı istihdamla mücadeledeki en önemli gücü hiç kuşkusuz sigortasız işçi çalıştıran işverenlere uyguladığı idari para cezalarıdır.

  Bir sigortalıyı bir yıl boyunca kayıt dışı çalıştıran işverene, işyeri bildirgesinden dolayı (apartmanlar için) 2 asgari ücret, işe giriş bildirgesinden dolayı 2 asgari ücret ve aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 12 * 2 =24 asgari ücret olmak üzere, günümüz itibariyle toplam,  28 * 1.201,50 = 33.642,00 TL idari para cezası uygulandığı dikkate alındığında, cezanın boyutları eminim ki daha iyi anlaşılacaktır.

  İdari para cezalarında zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu ve kayıt dışı çalıştırma fiilinin bir yıldan daha uzun bir süreye sirayet ettiği durumlarda ise maruz kalınacak ceza içinden çıkılmaz bir hale gelebilmekte, bu cezaların üstüne bir de süresi içinde ödenmeyen primler ve bu primlere uygulanan gecikme faizleri ilave edildiğinde, durum çok daha vahim bir hale gelebilmektedir.

  Bu cezalara muhatap olan kişilere baktığınızda ya sosyal güvenlik bilinci yerleşmemiş kişiler, ya kayıt dışı sigortalı çalıştırmanın cezasının farkında olmayan kişiler ya da kısa vadede kayıt dışı sigortalı çalıştırmayı kar zanneden kişiler olduğu görülecektir. Nitekim, sigortasız çalıştırılan kapıcılar nedeniyle kat maliklerine kesilen cezaların en önemli nedeni, apartman yöneticilerinin bu nitelikteki kişilerden olmasıdır.

  Özellikle büyük şehirlerde akşamları çöpleri toplamak ve arada bir binayı yıkamak karşılığında,  kapıcıyla 150-200 TL’ye  anlaşılır. Ya da bu işleri yapması karşılığında, kapıcının apartmanın kapıcı dairesinde bedelsiz oturmasına izin verilir.

  Ancak uygulamada, kimi yöneticinin “kapıcıya ücret ödemediğimize göre sigorta yapmaya da gerek yok” düşüncesiyle, kimi yöneticinin “kapıcı zaten sigortalı bir işte çalışıyor apartmanda sigortalı yapmaya gerek yok” düşüncesiyle, kimi yöneticinin de “günde bir saat çalışan adam sigortalı olmaz” düşüncesiyle, kapıcıyı yıllarca sigortasız çalıştırdığına şahit olmuşuzdur.

  Halbuki başka bir yerde sigortalı da olsa, günde yarım saat de çalışsa, hatta ücretsiz de çalıştırılsa, kapıcının  sigortalı olması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da prim ödenmesi gerekiyor.

  Aylık 5-10 lira ödemek yerine on binlerce lira ödemek zorunda kalmayın.

  Akşamları çöpleri almak ve onbeş günde bir binayı yıkamakla görevli olan kapıcının günlük çalışma süresinin ortalama bir saat olduğu ve Pazar günleri izinli olduğunu düşündüğünüzde, kapıcıyla kısmi süreli iş sözleşmesi yaparak sigortalı olarak bildirmenin maliyetinin, bu kadar ağır olan cezaları riske almaya değmeyecek kadar düşük olduğu görülecektir.

  Diyelim ki kapıcıyla Pazar günler hariç, günde bir saat karşılığında ve asgari ücretin saat başına düşen miktarıyla anlaşarak bir sözleşme imzaladınız. Bu durumda,

  Sigortalının prim ödeme gün sayısı 30 saat /  7,5 =  4 gün,

  Prime esas kazanç tutarı brüt  40,05 * 4 = 160,20 TL olacak,

  Ödeyeceğiniz prim tutarı ise damga vergisi de dahil toplam 

  160,20 * 37,5/ 100 = 60,08 TL + 22,30 TL = 82,38 TL olacaktır.  Beş puanlık prim indiriminden yararlandığınızda ise bu tutar 74,36 TL’ye düşecektir.

  Düşünün ki, 10 daireli bir apartmanda oturuyorsunuz. Bu durumda kapıcının sigorta priminden dolayı size düşen maliyet  aylık 7,43 TL, 20 dairelik bir apartmanda oturuyorsanız 3,72 TL olacaktır.

  Dolayısıyla aylık 3,72 TL tutarındaki bir maliyetin, üç beş yıl kayıt dışı çalıştırılan bir kapıcı nedeniyle on binlerce liralık borcun altına girmeye veya böyle bir riskle yaşamaya değmeyeceği aşikardır.

  Kapıcıya beyana dayalı olarak bir yıla kadar hizmet verilebilmektedir.

  Uygulamada, kimi apartman yöneticisinin “kapıcıya ücret bordrosu vermiyorum ki, şikayet etse de bir şey çıkmaz” düşüncesinde olduğu da görülmektedir.

  Oysa, kapıcıya ücret ödendiğine dair herhangi bir belge verilmese dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarının daire sahiplerinden veya kiracılarından ya da çevre sakinlerinden yapacakları soruşturma sonrasında kapıcının çalıştığı kanaatine varıldığında, kapıcıya bir yıla kadar hizmet kazandırılabilmektedir. Başka bir anlatımla, kapıcıya herhangi bir belge verilmese  dahi, kapıcının çalıştığı kanaatine varılır ise kat maliklerine  bir yıl boyunca kayıt dışı sigortalı çalıştırma fiili nedeniyle yukarıda anlatılan 33.642,00 TL tutarındaki ceza verilmektedir.

  Kapıcı bir yıldan fazla süreyle çalıştırılmışsa, “herhangi bir belge vermediğim için daha fazla ceza gelmez” diye de düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü bir yıldan fazla kayıt dışı çalıştırılmış kapıcının, bir yıla kadar olan hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca  kazandırıldıktan sonra, bir yılı aşan hizmetlerinin hizmet tespit davası açılması halinde mahkemece kazandırılması da mümkündür.

  Bu durumda, hem cezalar, hem prim ve gecikme faizleri, hem de mahkeme ve avukat masrafları da devreye girdiğinde olayın boyutu, haliyle daire başına ödenecek tutar da artmaktadır.

  Kayıt dışı çalıştırılan kapıcıdan dolayı yöneticinin şahsi bir sorumluluğu yoktur.

  Uygulamada kimi daire sahiplerinin evlerini kiraya verdikleri, toplantılara iştirak etmemeleri nedeniyle apartmanda kayıt dışı çalışan bir kapıcıdan haberdar dahi olmadıkları, bu nedenle sorumluluğun  yöneticide olduğu yönünde bir düşüncenin de bulunduğu görülmektedir.

  Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre apartmanın ortak giderlerini karşılamak kat maliklerinin yükümlülüğünde olduğundan, apartmanın prim ve idari para cezası borçlarının ödenmesinden de yönetici değil, kat malikleri sorumlu tutulmuştur. Nitekim Yargıtay 18 H.D.’ nin 30.03.2000 tarih ve 2000/3545 sayılı Kararında, kapıcı, kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda sigortasız olarak istihdam edildiği takdirde bundan dolayı gecikme zammı ve idari para cezasından tüm kat maliklerinin müşterek sorumlu tutulmaları gerektiği vurgulanmıştır.

  Daha fazla gecikmeden kapıcıyı sigortalı yapın.

  Kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen kapıcılar nedeniyle, yüksek miktarlara ulaşan prim ve idari para cezası borçları, kimi zaman daire sahiplerinin gayrimenkullerine haciz konularak tahsil edilmektedir.

  Uygulamada kapıcılardaki kayıt dışılığın tam zamanlı çalışan kapıcılardan ziyade, günde yarım saat veya bir saat çalışan, akşamları çöpleri toplayıp, ayda birkaç defa binayı temizleyen kapıcılarda yaşandığı görülmektedir.

  Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanun uyarınca hizmet akdine tabi olarak çalışan kapıcıların sigortalı olmalarının zorunlu olduğu, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesinin veya ortadan kaldırılmasının  mümkün olamayacağı da dikkate alındığında,  daire sahiplerinin kısmi zamanlı çalıştırılan kapıcılar nedeniyle onbinlerce lira ceza ödemek istemiyorlarsa,  ayda 5-10 lira ödeyerek bu kişileri bir an evvel sigortalı yapmayı imal etmemeleri ve sigorta yapmamakta ısrar eden apartman yöneticilerini bu konuda uyarmaları gerekiyor.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 14-06-2015 tarihinden beri 33595 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  15 Aralık 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.77265.78305.76855.7917
  EUR6.45036.46196.44586.4716
  GBP7.72847.76877.72307.7804

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 7    
     Bugün : 630    
     Bu Ay : 196.919    
     Bu Yıl : 4.592.861    
     Toplam : 20.007.031    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats