Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  00687 VE 01687 KANUN NOLU TEŞVİK BİLDİRİMLERİ VE ORTALAMA HESABI NASIL YAPILACAK

  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen sigortalı başına günlük 22,22 TL, aylık 666,66 TL prim teşvikinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar, SGK’nın 2017/24   sayılı Genelgesiyle 1/6/2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar yönünden değiştirilmiştir.

  Yapılan değişiklik sonrasında sözkonusu teşvikten yararlanma şartları 1/2/2017 ila 31/5/2017 ve öncesinde işe alınan sigortalılar için farklı, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için farklılık göstermektedir.

  1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yararlanma şartları

  687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe giren sigortalılardan dolayı  yararlanılabilmesi için;

  1-Sigortalının;

  - 1/2/2017 - 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  - İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510/4-a, 4-b, 4-c, Ek-6, Ek-9/1. fıkra kapsamında bildirilmemiş olması,

  - İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

  2- İşyerinin;

  -Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç),

  -Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması ya da 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olması,

  -Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

  -00687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  -Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması,

  - Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

  gerekmektedir.

   

  1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yararlanma şartları

  Sözkonusu teşvikten 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe giren sigortalılardan dolayı  yararlanılabilmesi için;

  1-Sigortalının;

  - 1/6/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  - İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510/4-a, 4-c fıkra kapsamında bildirilmemiş olması,

  - İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

  2-İşyerinin;

  - Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç),

  -Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması,

  - Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

  - 01687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

  - Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması,

  - Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

  gerekmektedir.

   

  2017/24 sayılı Genelgeyle yapılan değişikliklere bakıldığında,

  1- 01/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önce üç aylık süre içinde 5510/4-b, Ek-6, Ek-9/1. fıkra kapsamında bildirilmiş olsa bile teşvikinden yararlanılabileceği,

  2- İşyerinde 2016/Aralık ayında çalışan olmadığı takdirde, ortalama sigortalı sayısının hesabında 2016 yılının diğer aylarındaki sigortalı sayısına bakılmayacağı,

  3- 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalıların 01687 sayılı Kanun numarası ile bildirileceği

  Hususları ön plana çıkmaktadır.

   

                 2017 yılında tescil edilen işyerleri yönünden teşvikten yararlanma süresi ve miktarı değiştirildi.

                 687 sayılı KHK ile getirilen teşvikte yapılan bir değişiklik de 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri yönünden yapılmıştır. 2017/10 sayılı Genelge uyarınca 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren ve destek tutarının yarısı kadar (22,22 / 2 / = 11,11 TL) yararlanılabilecektir.

             2017/24 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle birlikte 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/122017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigortalının işe alındığı aydan itibaren ve destek tutarının tamamı kadar (22,22 TL) yararlanılabilecektir.

   

                 00687 ve 01687 Kanun nolu bildirimlerde ortalama sigortalı sayısına dikkat!

              00687 ve 01687 Kanun nolu bildirimlerde sigortalıların teşvik kapsamına girip girmedikleri, teşvikten yararlanma süresi ve yararlanılacak teşvik tutarı e-Bildirge programı vasıtasıyla yapılmaktadır. Ancak 00687 ve 01687 kanun nolu bildirgelerle beyan edilen sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bildirilip bildirilmedikleri hata listeleriyle sonradan kontrol edildiğinden, meslek mensubu arkadaşların 00687 ve 01687 kanun nolu bildirimlerde ortalama sigortalı sayısına azami dikkat göstermeleri gerekecektir.

                00687 ve 01687 sayılı Kanun numaralı bildirimlerde ortalama sigortalı sayının nasıl hesaplanacağı SGK’nın 21/7/2017 tarihli duyurusunda açıklanmıştır.

  1- 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri yönünden

                 Teşvikten yararlanılacak işyerinde 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunulmuş ise 31/5/2017 öncesinde ve 1/6/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için esas alınacak ortalama sigortalı sayısı aynı olacaktır. Bu durumda sözkonusu teşvikten 00687 ve 01687 sayılı Kanun numaralı bildirgelerle beyan edilen sigortalıların toplamının 2016/Aralık ayında çalışan sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanılabilecektir. Teşvikten hangi sigortalılardan dolayı yararlanacağı ise işverenlerince karar verilecektir.

                  Örnek- (A) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında (10) sigortalı bildiriminde bulunduğu,

  - 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,

  - 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,

  - 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,

  - 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,

  işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (13) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

  (A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarından 2016/Aralık ayı bildirimine (10) ilave olan ve işverence tercih edilecek (3) sigortalı için yararlanılması mümkün olup,

  İşverence (A), (B) ya da (C) sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

  İşverence (D) ve (E) sigortalılarının tercih edilmesi halinde ise 01687 kanun numaralı belgeyle,

  bildirilmesi gerekmektedir.

  2- 2016/Aralık ayında sigortalı bildirimi olmayan, ancak 2016 yılında bildirimi olan işyerleri yönünden;

  2016 yılının Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmamakla birlikte 2016/ yılının diğer ay veya aylarında bildiriminde bulunulmuş olması halinde 31/5/2017 öncesinde ve 1/6/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için esas alınacak ortalama sigortalı sayısı farklı olacaktır. Bu durumda,  00687 sayılı Kanun numaralı bildirimlerde ortalama sigortalı sayısının üzerinden sayı kadar sigortalılardan dolayı, 01687 sayılı Kanun numaralı bildirimlerde 1/6/2017 tarihinde işe alınan ve şartları sağlayan sigortalıların tamamından dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

  Örnek-(B) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmadığı, ancak 2016 yılında bildirilen sigortalı sayısı ortalamasının (8) olduğu,

  - 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,

  - 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,

  - 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,

  - 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,

  işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (9) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

  31/5/2017 tarihinden önce işe alınan sigortalılar yönünden; işe alınan her bir sigortalının ortalama sigortalı sayısına (8) ilave olması gerektiğinden, (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden yararlanılması mümkün olup, sigortalının 00687 kanun numaralı belgeyle, 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden ise; 2016/Aralık ayında bildirilen sigortalı olmadığından, diğer bir ifade ile baz alınacak sigortalı sayısı (0) olduğundan, (D) ve (E) sigortalıları için yararlanılması mümkün olup, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle bildirilmesi gerekmektedir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 25-07-2017 tarihinden beri 34303 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 18    
     Bugün : 8.992    
     Bu Ay : 401.773    
     Bu Yıl : 836.663    
     Toplam : 21.069.063    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats