Yazı fontu: Boyutu:
 

2017-01-02

EKSİK GÜN NEDENİ “07-PUANTAJ KAYITLARI” SEÇİLEN SİGORTALILAR DA GSS KAPSAMINA ALINDI


Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlatılmasına ilişkin uygulama, 7/9/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar,ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında çalışanların eksik kalan süreler için GSS kapsamına alınmasında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır

Eksik gün nedeni “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar GSS kapsamına alındılar.

30/9/2016 tarihinden önce eksik gün nedeni “06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalıların eksik bildirilen sürelere ilişkin GSS primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluydu.

6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi  “3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmesinin ardından, 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneğinin yanı sıra “07-Puantaj kayıtları” seçilen tercih edilen sigortalıların da eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlatılacaktır.

Kısmi süreli çalışmakla birlikte başka birinin bakmakla yükümlüsü olan kişiler GSS kapsamından çıkartıldılar.

30/9/2016 tarihinden önce 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine istinaden kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler olup olmadığına bakılmaksızın ay içinde eksik bildirilen süreler için GSS kapsamına alınmışlardı.

 6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 3. maddesine eklenen“4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.” fıkrası uyarınca 1/10/2016 tarihinden itibaren eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam”, “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” ve “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iseler eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlatılmayacaktır.

Kısmi süreli çalışmakla birlikte ay içindeki prim gün sayısı 21 veya üzerinde olan sigortalılar GSS kapsamından çıkartıldı.

Kısmi süreli çalışmakla birlikte;

-Eksik gün nedeni olarak “06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilmiş sigortalılar 1/1/2012 ila 30/9/2016 tarihleri arasında eksik bildirilen sürelerin kaç gün olduğuna bakılmaksızın tamamı için,

-5510/Ek-9. madde kapsamında 1/5/2015 ila 30/9/2016 tarihleri arasında 10 günden fazla çalışan sigortalılar eksik kalan sürelerin tamamı için

GSS kapsamına alınmışlardı.

6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte; eksik gün nedeni olarak “06-Kısmi istihdam”,  “07-Puantaj kayıtları” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilen sigortalılar ile 5510 /Ek-9. madde kapsamında 10 günden fazla çalışan sigortalıların ay içindeki prim gün sayılarının 20 gün ve altında olması halinde eksik süreler için GSS kapsamına alınacaklar, prim gün sayılarının 21 gün veya üzerinde olması halinde GSS kapsamına alınmayacaklardır.

Kısmi süreli çalışıp GSS kapsamına alınan sigortalılar talep ederlerse isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Kısmi süreli çalışmaları nedeniyle GSS kapsamına alınan sigortalıların gelir test sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının;

-Asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde GSS primleri 5510/60(c-1) maddesi kapsamında devlet tarafından karşılanacak,

-Asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde 5510/60-g maddesi kapsamında kendileri tarafından ödenecektir.

Diğer taraftan, kısmi süreli çalışmakla birlikte GSS kapsamına alınan sigortalılar isterlerse,  eksik kalan sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm primlerini isteğe bağlı  sigortalılık kapsamında ödeyebileceklerinden, isteğe bağlı sigortalı oldukları takdirde 5510/60-g kapsamında GSS primi ödemek zorunda kalmayacaklardır.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985