Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-12-28

İŞVERENLER DİKKAT! İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SGK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL UZATILDI


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi ile 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, anılan maddede öngörülen şartlamaları kaydıyla 30 ila 48 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim teşviki verilmektedir.

Söz konusu maddede, 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar erteleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Kanunda verilen bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu, 24/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Kararname eki Kararı ile, teşvikten yararlanılabilmesi için gerekli olan 31/12/2016 tarihine kadar işbaşı eğitimi programı eğitimlerine başlama şartını 31/12/2017 tarihine kadar uzatmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile ne değişti?

Bakanlar Kurulunca söz konusu karar alınmadan önce, 4447/geçici 15. madde teşvikinden yararlanılabilmesi için yeni işe alınacak sigortalıların Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihinden önce başlatılan iş başı eğitim programlarından birisini tamamlamış olmaları gerekiyordu. Başka bir ifadeyle iş başı eğitim programlarına 1/1/2017 tarihinde sonra başlayan sigortalılar bu programları bitirmiş olsalar dahi, bu sigortalıları işe alan işverenler geçici/15.maddede öngörülen teşvikten (31/12/2016 tarihine kadar başlamış olmaları şartı nedeniyle) yararlanamayacaklardı.

Bakanlar Kurulunca alınan söz konusu karar sonrasında, iş başı eğitim kurslarını 31/12/2017 tarihine kadar başlayan sigortalılar bu programları tamamlamaları halinde, bu sigortalıları alan işletme sahipleri geçici 15. madde öngörülen teşvikten diğer şartları da sağlamaları kaydıyla yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Teşvikten yararlanma şartlarına dikkat!

Bakanlar Kurulunca alınan kararla birlikte 4447/geçici 15. maddede öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için;

Sigortalılar yönünden;

- 31/12/2017 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlamış olmaları ve programını bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olmaları,

- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmaları,

- Tamamladıkları işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmaları,

İşyerleri yönünden;

-Özel sektör işverenlerine ait olması,

- İşe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları, 

- 06645 sayılı Kanun numarası ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

- İşverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,

- İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Gerekiyor

Sigortalı başına ne kadar teşvik veriliyor?

4447/geçici 15. maddenin birinci fıkrasında, kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın Fondan karşılanacağı öngörülmüştür.

Buna göre kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 06645 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmesi halinde, öncelikle sigortalıların brüt kazançlarının tamamı üzerinden beş puanlık prim indirimi hesaplanacak, ardından sigortalının asgari ücrete olan kazançları üzerinden hesaplanan kalan sigorta prim işveren hissesine isabet eden primlerin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örneğin, 4447/geçici 15. madde kapsamına giren bir sigortalının 2016/Aralık ayında 30 gün karşılığındaki brüt kazancının 2.500 TL olduğu düşünüldüğünde, 216/Aralık ayında 30 güne karşılık gelen asgari ücretin 1.647 TL olduğu da dikkate alınarak;

2.500 X 5 /100 = 125 TL, beş puanlık indirim tutarı

1.647 X 15,5 / 100 = 255,28 TL,  4447/geçici 15. madde teşviki olacaktır.

Dolayısıyla 2.500 X 34,5 /100 =  862,50 TL tutarındaki sigorta priminin

862,50 – 125 – 255,28 = 482,22 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

Sigortalının asgari ücretli olması durumunda 30 gün karşılığındaki brüt kazancının 1.647 TL olduğu düşünüldüğünde ise

1.647 X 5 /100 = 82,35 TL, beş puanlık indirim tutarı

1.647 X 15,5 / 100 = 255,28 TL,  4447/geçici 15. madde teşviki olacaktır.

Dolayısıyla 1,647 X 34,5 /100 =  568,22 TL tutarındaki sigorta priminin

568,22 – 82,35 – 255,28 = 230,59 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985