Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-12-25

ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE DEVLET DESTEĞİ GELDİ


09/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklikler ile çıraklık şartları değiştirilmiş,  çırak ve stajyer öğrencilere işletmelerde beceri eğitiminden sonra staj ve tamamlayıcı eğitim verilmeye başlanılmış, ayrıca işletmeler tarafından ödenmekte olan çırak ve öğrenci ücretlerine devlet desteği getirilmiştir.

Çıraklık şartları değişti.

3308 sayılı Kanunda çırak olabilmek için aranılan “14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak” şartı 6764 sayılı Kanunla kaldırılmış;  “En az ilköğretim okulu mezunu olmak” şartı ise “En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında çırak olabilmek için;

1-En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.

2-Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Şartları aranılmaya başlanılmıştır.

Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabileceklerdir.

İşletmeler beceri eğitiminden sonra staj ve tamamlayıcı eğitim de verecekler.

3308 sayılı Kanunda on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmakla yükümlü iken 3308 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine de “staj” ve “tamamlayıcı eğitim” yaptırma yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla işletmelerde verilecek eğitim, beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim olacaktır.

Kanunda;

Staj: öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı,

“Tamamlayıcı Eğitim”, açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurtdışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına imkân sağlayan eğitimi,

İfade eder şeklinde tanımlanmıştır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılına münhasıran çırak ve öğrencilerin ücretleri sabitlendi

3308 sayılı Kanunun 25/1 fıkrası uyarınca, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30’undan, 20 den az personel çalıştıran işyerlerinde %15’inden, aday çırak ve çırağa ise yaşına uygun asgari ücretin % 30’undan aşağı ücret ödenememektedir.

Ancak, 3308 sayılı Kanuna 6764 sayılı Kanunla eklenen geçici 12. madde uyarınca, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az olamayacağına yer verilmiştir.

Çırak ve öğrenci ücretlerine devlet desteği getirildi.

6764 sayılı Kanunla yapılan bir diğer değişiklik de işletmeler tarafından ödenmekte olan çırak ve öğrenci ücretlerine devlet katkısı getirilmek suretiyle yapılmıştır. Anılan Kanuna göre 2016 -2017 yılı eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere çırak ve öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;

-20’den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3’ü,

-20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 1/3’ü

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, devlet katkısı olarak yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatılması hususunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Diğer taraftan, söz konusu destek, yalnızca özel sektör işverenlerine verilecek olup, kamu kurum ve kuruluşları destek kapsamı dışında tutulmuşlardır.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985