Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-03-09

2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları


CEZA MADDESİ

İLGİLİ OLAN MADDE

AÇIKLAMA

CEZA MİKTARI

         TL

Md. 98

md.3

 

 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirme

(asıl işveren ve alt işverenler)

Cezanın kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay

Her işçi için   173

 

Ayrı ayrı   17.700

 

 

 

Aynı miktar

Md. 99

md.5-md.7

 

md.8-md.14

 

md.28

Eşit davranma ilkesi ve geçici iş ilişkisi kurallarına aykırılık,

 Yazılı sözleşme bulunmayan hallerde çalışma koşullarına ilişkin yazıyı vermemek , çağrı üzerine çalışma kurallarına aykırılık,

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek veya gerçeğe aykırı bilgiler yazmak

Bu durumdaki her işçi için;

                                               141

Md. 100

md.29

Toplu işçi çıkarma hükümlerine aykırılık

İşten çıkarılan her işçi için

584

Md. 101

md.30

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymamak

(özel sektör sadece %3 engelli çalıştırmakla yükümlüdür)

Her ay için

2.211

 

 

Md. 102

md.32

 

 

 

md.39

 

İşçinin kanundan, iş sözleşmesinden, toplu iş sözleşmesinden doğan ücretini kasten ödememek veya zamanında ödememek,

Komisyonca belirlenen asgari ücretin altında ücret ödemek, zorunlu olduğu halde ödemeleri banka aracılığıyla yapmamak

Her işçi ve her ay için

161

Md. 102

md.37

md.38

md.52

Ücret hesap pusulası düzenlememek

Kanuna aykırı ücret kesme cezası

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde yüzdelerin belgelenmemesi

 

584

Md. 102

md. 41

Fazla çalışma ücreti ödenmemesi

285

Md. 103

md. 56-57

md.59-60

Yıllık ücretli izne ilişkin kanuna aykırı uygulamalar,sözleşmenin sona ermesinde izin ücretini ödememek

285

Md. 104

md.63

md.68

md.69

md.71

md.72

md.73

md.74

md.75

md.76

Çalışma sürelerine aykırılık

Ara dinlenme kuralına aykırılık

Gece çalışma kurallarına aykırılık

Çalıştırma yaşı ve yasaklara uymamak

Yer ve su altında çalıştırma yasakları

Çocuk ve gençleri gece çalıştırmak

Doğum izinlerine aykırılık

İşçi özlük dosyası düzenlememek

Çalışma süreleri yönetmeliklerine aykırı

 

 

 

 

1.560

Md. 104

md.64-65

Telafi çalışması, kısa çalışma, kısa çalışma ödeneği hükümlerine aykırılık

285

md. 105

 

İş güvenliğini düzenleyen hükümler 6331 Sayılı Yasa ile düzenlenmiş ve İş Kanunu’nda bulunanlar yürürlükten kaldırılmıştır

 

Md.106

md.90

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

17.700

Md. 107

md.92/2

 

md.96

Teftiş ve denetlemede bilgi ve belgeleri vermemek, çağrıldığında gitmemek vs.

Teftiş sırasında işçilere telkinde bulunma, baskı yapma vs.

 

14.160

- 2015 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

-5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca, yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan tutarlarda, 1 TL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985