Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

VUK Uygulanan Had ve Miktarlar


 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 476 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında

 

 Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 

 

 

3- İlanın;

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

2.000-200.000

 

     gazetede yapılması

  

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

 

 

 

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

24,00

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

90.000,00

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

170.000,00

 

  - Satış tutarı

230.000,00

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000,00

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000,00

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900,00

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900,00

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde

11,00

 

  - Diğer vergilerde

21,00

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

130,00

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

80,00

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40,00

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

19,00

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11,00

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,00

 

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

 

1- Sermaye şirketleri

70,00

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

19,00

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

11,00

 

     olanlar     

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,80

 

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında

 

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

 

 

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

210,00

 

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

110.000,00

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

210,00

 

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

                                          

 

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

 

 

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

 

 

    bulundurulmaması

 

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000,00

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

210,00

 

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

 

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

 

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

5.000,00

 

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

 

    uymayanlara

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

260,00

 

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

 

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

800,00

 

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

160.000,00

 

    usulsüzlük cezası

 

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

1.100,00

 

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

 

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

 

    getirmeyenlere

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

800,00

 

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

 

    adına

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

 

 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400,00

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

700,00

 

    tespit edilenler hakkında

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350,00

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

 

 

 

 

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985