Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna


0193
GVK.
    

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ

YEDİNCİ BÖLÜM
(4369 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle değiştirilen bölüm başlığı)
DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR


          Madde 0082: Arızi kazançlar

    (07.01.2003 tarih ve 4783 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

  1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.
  2. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat.
  3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).
  4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat.
  5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).
  6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.


      Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının on milyar (2004: 12.000.000.000.- 10.12.2003 - 2003/6578 BKK. ile. Yürürlük: 01.01.2004 - 2005: 13.000 YTL. - 2006: 14.000 YTL - 2007: 15.000 YTL - 2008: 16.000 YTL - 2009: 17.900 TL - 2010: 18.000 TL - 2011: 19.000 TL-2012:20.000  2013:21.000 TL 2014:21.000 2015:23.000 TL 2016 : 24.000 TL, 2017: 24.000 TL, 2018 27.000 TL) liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

    Bu maddede geçen "hasılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.
    Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur:
   Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.
    Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri uygulanır.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985