Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar

   

  VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 476 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında

   

   Uygulanacak  Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.000

   

   

   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

  2.000-200.000

   

       gazetede yapılması

    

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  200.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER

   

   

   

  MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  24,00

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  90.000,00

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  170.000,00

   

    - Satış tutarı

  230.000,00

   

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  90.000,00

   

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  170.000,00

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  900,00

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,40

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  900,00

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  11,00

   

    - Diğer vergilerde

  21,00

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  130,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

  80,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  40,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

  19,00

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  11,00

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  5,00

   

   

  II nci derece usulsüzlükler                                   

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  70,00

   

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  40,00

   

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

  19,00

   

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

  11,00

   

       olanlar     

   

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  5,00

   

   

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  2,80

   

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında

   

  Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

   

   

  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

  210,00

   

      makbuzu verilmemesi, alınmaması

  110.000,00

   

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

   

   

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

  210,00

   

      taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

                                            

   

      müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

   

   

      getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

   

   

      bulundurulmaması

   

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  11.000,00

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  110.000,00

   

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

  210,00

   

      mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

   

      kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

   

      bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

   

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

  5.000,00

   

      mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

   

      bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

   

      uymayanlara

   

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

  260,00

   

      işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

   

      kullanmaksızın işlem yapanlara

   

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

  800,00

   

      getirmeyen matbaa işletmecilerine

   

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

  160.000,00

   

      usulsüzlük cezası

   

   

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

  1.100,00

   

      zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

   

      bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

   

      getirmeyenlere

   

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

  800,00

   

      işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

   

      adına

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,80

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

   

   

  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   

   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.400,00

   

   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

  700,00

   

      tespit edilenler hakkında

   

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  350,00

   

   

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.100.000,00

   

   

   

   

     Share |


  Bu pratik bilgi ile ilgili sorularınızı bize iletmek için Uzmanına Sor formunu doldurunuz.


  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  16 Aralık 2017, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD3.85913.86603.85643.8718
  EUR4.55114.55934.54804.5662
  GBP5.17205.19905.16845.2068

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 13    
     Bugün : 11.050    
     Bu Ay : 221.556    
     Bu Yıl : 4.025.705    
     Toplam : 10.193.331    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats