Pratik Bilgiler
 • 2015 Y齦 蔺kur 載ari Para Cezalar
 • 蔺 Sa餷 ve G黺enli餴 Yasas齨daki Y黭黰l黮黭leriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar 葭in T齥lay齨齴
 • 2015 SGK 載ari Para Cezalar
 • 2016 Y齦 蔺 Kanunu 載ari Para Cezalar
 • 2017 蔺 Kanunu 載ari Para Cezalar
 • 2017 SGK 載ari Para Cezalar
 • 2018 SGK 載ari Para Cezalar
 • Amortisman S齨齬
 • Ar齴i Kazan鏻ara 輑i⺧in 輘tisna
 • Asgari Ge鏸m 輓dirimi
 • Asgari 躢ret Maliyeti
 • Asgari 躢ret Tutarlar
 • Beyanname Verme ve 謉eme S黵eleri
 • Bilan鏾 Esas齨da Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Ka瘕tlar
 • Dava A鏼a S黵eleri
 • De餰r Art Kazan鏻ar 輘tisnas
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi De餰ri Y齦l齥 Art
 • Emlak Vergisi Oranlar
 • Emzirme ve Cenaze 謉ene餴
 • Engelli 輓dirimi Tutarlar
 • Engelli ve Eski H黭黰l 莂lt齬ma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zamm Oranlar
 • Ge鏸ci Vergi Oranlar
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve S黵eler
 • 輍bar 謓el S黵eleri
 • 蔺sizlik Sigortas Primleri
 • Kap齝 謟et Maa Hesab
 • K齞em Tazminat Tavan
 • Kira Stopaj Oran
 • Mesken Kira Gelirlerinde 輘tisna Tutar
 • Motorlu Tatlar Vergisi Tarifeleri
 • 謉eme Emrine 輙iraz
 • 謟el Sa餷齥 ve Emeklilik Katk Pay
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranlar
 • SGK Eksik G黱 Nedenleri
 • SGK 輘tisna Yemek, 莖cuk, Aile Yard齧
 • SGK 蔺ten 驱k Kodlar
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazan鏻ar
 • SGK Taban ve Tavan 躢retleri
 • Tahakkuktan Vazge鏼e S齨齬
 • Tecil Faiz Oranlar
 • 躢retlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve 輓tikal Vergisi Oranlar
 • Vergiden M黶tesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve 載ari S黵eler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fi Kesme S齨齬
 • Yeniden De餰rleme Oranlar
 • Y齦lar 輙ibariyle Asgari 躢retler
 • Y齦l齥 躢retli 輟in S黵eleri
 • Yurt D齨a 驱k Yasa瘕
 • Yurt 葭i G黱delikler
 • Yurtd G黱delikler

 • 諾EL 中RET軲 KURUMLARI 2017 YILI A軱E, 荗CUK, DO蠻M, 諰躆, 中RET軲 YILINA HAZIRLIK 諨ENE休, E休T軲 中RET軲 TAZM軳AT TUTARLARI

  23/08/2015 tarih, 29454 say齦 Resmi Gazete'de yay齧lanan  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar齨a Yönelik Mali ve Sosyal Haklara 輑i⺧in 2016 ve 2017 Y齦lar齨 Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözlee'nin 輐inci K齭齧, Birinci Bölümü 5. Maddesi 5. F齥ras uyar齨ca,  01/01/2017- 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere, ayl齥 katsay, taban ayl齥 katsay齭 ve yan ödeme katsay齭, Maliye Bakanl taraf齨dan, 03/01/2017 tarih, 27998389-019.06.02-66 say齦 genelge ile belirlenmi⺶ir. Ayl齥 katsay dikkate al齨arak,özel ö餽etim kurumlar齨da ödenecek sosyal yard齧 niteli餴ndeki aile, çocuk ve ölüm yard齧lar  yeniden hesaplanmt齬. Yaz齧齴da ayr齝a katsay齳a ba餷 olmaks齴齨 belirlenen do饀m yard齧 ve ö餽etim y齦齨a haz齬l齥 ödene餴 tutarlar齨a da yer verilmi⺶ir.

  Genelge ile 01.01.2017 – 30.06.2017 döneminde geçerli olmak üzere  ayl齥 katsay齭, (0,096058) olarak belirlenmi⺶ir.

  (http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10420,2017ocakgenelgepdf.pdf?0&_tag1=BF0D455A5C8237ACCF981624D480972A0A6B98E9 linkinden ilgili genelgeye ulabilirsiniz.)

  5580 say齦 Özel Ö餽etim Kurumlar Kanununa göre 2017 y齦齨da ödenmesi gereken, sosyal yard齧 niteli餴ndeki aile yard齧, çocuk yard齧, do饀m yard齧, ölüm yard齧, ö餽etim y齦齨a haz齬l齥 ödene餴 ile sosyal yard齧 niteli餴nde olmad için ödenmesi de ihtiyari olan e餴tim-ö餽etim tazminat tutarlar a瘕da belirtilmi⺶ir.

  1-A軱E VE ÇOCUK YARDIMI (657 Say齦 Kanunun 202.Maddesi gere餴 ödeme yap齦齬)

  OCAK-HAZ軷AN 2017

   

  6 YA轎NDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR Ç軳

  0-6 YA ÇOCUKLAR Ç軳 (2 KAT UYGULANIR)

   

  E Ç軳

  1 ÇOCUK

  2 ÇOCUK

  3 ÇOCUK

  4 ÇOCUK

  1 ÇOCUK

  2 ÇOCUK

  3 ÇOCUK

  4 ÇOCUK

  GÖSTERGE

  2134

  250

  500

  750

  1000

  500

  1000

  1500

  2000

  MAA KATSAYISI

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  0,096058

  ÖDENECEK TUTAR

  204,99

  24,01

  48,03

  72,04

  96,06

  48,03

          96,06

  144,09

  192,12

   2-DO蠻M YARDIMI

  Do饀m Yard齧 için daha önce 657 Say齦 Kanunun 207.Maddesi gere餴 ödeme yap齦齳ordu; ancak 07.04.2015 tarih ve 29319 say齦 Resmi Gazetede yay齧lanan 6637 say齦 Kanunun 23/a maddesiyle 207. madde 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald齬齦mt齬.

  Do饀m Yard齧lar齨da yeni uygulama ise 6637 say齦 kanunun 16.maddesinde düzenlenmi⺶ir. Söz konusu düzenlemeden sonra 23 May齭 2015 tarih, 29364 say齦 Resmi Gazete’de yay齧lanan Do饀m Yard齧 Yönetmeli餴’nde konuya ili⺧in ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bütçesinden tüm Türk Vatandaar齨a yap齦aca瘕 belirtilmi⺶ir. Sosyal haklar kapsam齨da, 657 say齦 Devlet Memurlar Kanunu  207. Maddesinde yer  alan do饀m yard齧 uygulamas kald齬齦d için özel okullar齨 bu yard齧 yapma zorunlulu饀 kalmad kanaatindeyiz.

  Bilgi için bakanl齥ça ödenecek do饀m yard齧  tutarlar a瘕da belirtilmi⺶ir.

  Madde 0016:

  633 say齦 Kanun Hükmünde Kararnameye a瘕daki ek madde eklenmi⺶ir.

  "Do饀m yard齧

  Ek Madde 4 - (1) Türk vatandaar齨a, canl do餫n birinci çocu饀 için 300 TL, ikinci çocu饀 için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL do饀m yard齧 yap齦齬. Bu yard齧 Türk vatanda olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatanda ise anneye yap齦齬. Do饀m yard齧, Bakanl齥ça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Do饀m yard齧 ödenmesinde Kimlik Paylam Sisteminde yer alan nüfus kay齮lar esas al齨齬. Bu kapsamda yap齦an ödemeler, Bakanl齥 bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karlan齬. Bu f齥rada belirtilen tutarlar art齬maya Bakanl齥 ile Maliye Bakanl mü⺶ereken yetkilidir.

  2017 y齦 için yeni bir tutar belirlenmemi olup, art齬齦mad sürece ayn tutarlar geçerlidir.

  3-ÖLÜM YARDIMI(657 Say齦 Kanunun 208.Maddesi gere餴 ödeme yap齦齬)

  OCAK-HAZ軷AN 2017

   

   

   

  E VE ÇOCUKLAR Ç軳

  ÇALI轆N Ç軳

  GÖSTERGE

             9500

     19000

  MAA KATSAYISI

                  0,096058

           0,096058

  ÖDENECEK TUTAR

             912,55

        1.825,10

   4-Ö蠷ET軲 YILINA HAZIRLIK ÖDENE休

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar齨a Yönelik Mali ve Sosyal Haklara 輑i⺧in 2016 ve 2017 Y齦lar齨 Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözlee imzalanarak 23/08/2015 tarih 29454 say齦 Resmi Gazetede yay齨land. Düzenlemenin II Bölüm 12. maddede belirlenen tutara göre 2017 y齦齨da 1.050.-TL  ö餽etim y齦齨a haz齬l齥 ödene餴 ödenecektir. E餴tim y齦齨a haz齬l齥 ödene餴 hakk齨daki detayl yaz齧齴a http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_ozel-okullarda-egitime-hazirlik-odenegi-odenmelidir-5807.html linkinden ulabilirsiniz.

  5-E休T軲  Ö蠷ET軲 TAZM軳ATI

  657 say齦 Devlet Memurlar Kanununun “Mali Hükümler “ ba齥l V inci k齭齧da, ‘’Zam ve Tazminatlar’’ ba alt齨daki, 152.maddenin II/B f齥ras齨da e餴tim ve ö餽etim tazminat齨a yer verilmi⺶ir.

  2017 y齦 için belirlenen ayl齥 katsay齦ar ve 27/12/2016 tarih 2016/9670 say齦 Devlet Memurlar齨a Ödenecek Zam Ve Tazminatlara 輑i⺧in Kararda De餴㱮klik Yap齦mas Ve Ayn Karar齨 2017 Y齦齨da Da Uygulanmas齨a Dair Karar uyar齨ca   ödenmesi gereken e餴tim-ö餽etim tazminat tutarlar齨齨 hesaplanma tablosu a瘕da sunulmu⺶ur.

  OCAK-HAZ軷AN 2017

   

   

   

  GÖSTERGE

  9500

  MAA KATSAYISI

  0,096058

  HESAPLANAN E休T.Ö蠷ET.TAZM軳ATI

  912,55

  1-2 DERECE KATSAYISI

  120,56

  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZM軳AT TUTARI

  1.100,17

  3-4 DERECE KATSAYISI

  115,56

  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZM軳AT TUTARI

  1.054,54

  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

  105,56

  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZM軳AT TUTARI

  963,29

   

  Bu Makaleyi arkadama g鰊dereyim


  K鰐 Makaleyi De餰rlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  莖k 輞i
  Bu Makalenin yaz齝齨齴dan 琮kt齭齨 alabilirsiniz. T齥laman齴 yeterli.Yazd齬


  Bu makale siteye eklendi餴 06-01-2017 tarihinden beri 3538 kez okunmu⺶ur.

  Bu 葭eri餴 paylan

  Share |


  21 Haziran 2018, Per㧐mbe
  Bir 鰊ceki i g黱 15:30 da a琮klanan
  Para BirimiD鰒iz AlD鰒iz SatEfektif AlEfektif Sat
  USD4.74884.75734.74544.7644
  EUR5.49295.50285.48915.5111
  GBP6.23966.27216.23526.2815

  > AYLIK D諺軿 KURLARI TABLOSU <
  Site 輘tatistikleri
     Online : 4    
     Bug黱 : 606    
     Bu Ay : 242.847    
     Bu Y齦 : 2.361.346    
     Toplam : 12.768.106    
  T黰 Haklar Sakl齞齬 2013 G躄BENK M苻AV軷L軰 - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 莂nkaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yay齨lanan yaz齦ar aktif link vermek kayd ile yay齨lanabilir.
  free stats