Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KAPATILAN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETLERİNİN GERİ ALINMASI

    

  Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan  darbe teşebbüsü üzerine, Bakanlar Kurulu’nun 2016/ 9064 sayılı kararı ile 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, 90 gün süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir.

   Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen pek çok özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonların kapatılmasına karar verilmiştir.  Bunun üzerine, kapatılan özel  öğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve ücret ödeyenlerin ödedikleri ücretleri geri alıp alamayacakları gündeme gelmiştir.

   Bu konudaki belirsizlik devam ederken Maliye Bakanlığı tarafından 03 Ağustos 2016 tarihinde yapılan basın açıklamasında; “Bugün Hürriyet Gazetesi’nde ‘Okul Parası İçin Maliye Devrede’ başlığıyla yayımlanan haberin, kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür.

  Haberde, Maliye Bakanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu belirtilen ve bu nedenle kapatılan özel okullara kayıt için para yatıran velilere ödeme yapılmasına ilişkin bazı alternatifler üzerinde durulduğu, ancak henüz bir karar verilmediği ifade edilmiştir.

  667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde kapatılan okullara ait taşınmazlar ve diğer varlıklar Hazine’ye devredilmiştir. Maliye Bakanlığı olarak, bu devir işlemleri yapılmış olup, söz konusu varlıklara ilişkin diğer işlemlere devam edilmektedir. Söz konusu haberde yer aldığı şekliyle, Bakanlığımızca, veliler tarafından ödenen kayıt ücretlerinin iadesine ilişkin yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri yer almıştır.  Yapılan açıklama mevcut belirsizliği gidermemiştir.

   Daha sonra 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. Maddesinde yer alan düzenleme ile mal ve hizmet ilişkisinden dolayı alacaklı olanların başvuru şekli düzenlenmiştir.

   Kararnamenin 5. Maddesi 1. Fıkrasında, devir işlemlerine ilişkin tedbirler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

  “(1) 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, malvarlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık); her türlü tespit işlemini yapmaya, kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmaya, devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilen borç ve yükümlülükleri tespite ve hiçbir şekilde devralınan varlıkların değerini geçmemesi, ek mali külfet getirmemesi, kefaletten doğmaması ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla bu varlıkların değerlendirilmesi suretiyle bunları uygun bir takvim dahilinde ödemeye, kapatılan kurum ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün olmadığı anlaşılan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak ve alacaklar ile taahhüt ve garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü sulh işlemini yapmaya, devralınan varlıklarla ilişkili kredi veya gerçek bir mal veya hizmet ilişkisine dayanan borçlar nedeniyle konulmuş ve daha önce kaldırılmış takyidatları kredinin veya borcun ödenebilmesini sağlamak amacıyla kaldırıldığı andaki koşullarla tekrar koydurmaya ve ihyaya, menkul rehinleri dikkate almaya, devralınan varlıklara konulan takyidatların sınırlarını belirlemeye ve kaldırmaya, finansal kiralama dahil sözleşmelerin feshine veya devamına karar vermeye, devralınan varlıkların idaresi, değerlendirilmesi, elden çıkarılması için gerekli her türlü tedbiri almaya, gerektiğinde devralınan varlıkların tasfiyesi veya satışı amacıyla uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına devretmeye, devir kapsamında olmadığı belirlenen varlıkları iadeye, kapatılanların gerçek kişiye ait olması halinde devralınacak varlıkların kapsamını belirlemeye, tereddütleri gidermeye, uygulamaları yönlendirmeye, bütün bu işlemleri yapmak amacıyla usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  denilmektedir.

   Birinci fıkra kapsamında tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca, yani kapatılan özel okullara ödeme yapmış olan velilerce, 17 Ağustos 2016 tarihinden itibaren altmış günlük hak düşürücü süre içerisinde ilgili idareye ( Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı) kanaat getirici defler, kayıt ve ödeme belgeleri ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 17 Ağustos 2016 tarihinden sonra kapatılan özel okullarda 60 günlük hak düşürücü süre kapatma tarihinden başlayacaktır.

  60 günlük süre, hak düşürücü süre olduğundan, bu süre içinde başvurulmaması halinde bir daha talepte bulunulması mümkün olmayacaktır.

   Kapatılan okulların borçlarının ödenmesinde sıralama aşağıdaki gibi olacaktır;

  1-Malvarlığının aynından doğan vergi borçları( örneğin emlak vergisi ya da taşıtlarda motorlu taşıt vergisi)  

  2-Rehinli alacaklar( Kapatılan okula ait bina, arsa,taşıt vb üzerinde bulunan rehinli alacaklar)

  3-Kapatılan okul çalışanlarının tahakkuk eden  SGK prim borçları,

  4-Kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar,

  5-Enerji, iletişim ve su kullanım borçları,

  6-Çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacaktır.

  Yukarıda açıklanan sıralamaya bakıldığında kapatılan okulların öncelikle kamuya ve finans kurumlarına olan borçları, ardından elektrik, su ve iletişim borçları ödenecektir. Tüm bu ödemeler yapıldıktan sonra  öğrencilerin kayıtları esnasında ödeme yapan velilerin alacaklarına sıra gelecektir.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğrenci velilerinin yaptıkları ödemelerin iadesi talebi ile ilgili idareye, 60 gün içinde yani en geç 16 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

  Av. Esma GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 19-08-2016 tarihinden beri 4555 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Haziran 2018, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.74884.75734.74544.7644
  EUR5.49295.50285.48915.5111
  GBP6.23966.27216.23526.2815

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 7    
     Bugün : 606    
     Bu Ay : 242.847    
     Bu Yıl : 2.361.346    
     Toplam : 12.768.106    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats